Über KIRYOKU DOJO - Saarlouis

Unser Team

Oldrich Becker

Iaido & Jodo

4 Dan Iaido  -  4 Dan Jodo

 

 

 

Tobias Schäfer

Iaido & Jodo

1 Dan Iaido & 1 Dan Jodo

Ekkaphop Chantrasaenar

Iaido & Jodo

1 Dan Iaido & I Kyu Jodo

 

Benjamin Bus

Iaido

I Kyu 

Maurits Greb

Iaido & Jodo

Mu Dan Iaido & 1 Dan Jodo

Karoline Weißbach

Mu Dan Iaido &  Jodo

Levente-Georg Weißbach

Mu Dan Iaido & Jodo

Sarah Zahler

Mu Dan Jodo

Lukas Laufenburg

Mu Dan Iaido &  Jodo

für dich reserviert

für dich reserviert